Parsing and traversing trong java (JSOUP)


Parse trong một đoạn HTML:
String html = "<html><head><title>Tài liệu đầu tiên về parse</title></head>"
  + "<body><p>Hãy học java.</p></body></html>";
Document doc = Jsoup.parse(html);
Kết quả:
Từ đây ta có thể truyền vào một link để đọc được bất kỳ trang web nào. Sau
đó thực hiện các thao tác sử lý để lấy những phần cần thiết trên trang.

Previous
Next Post »